Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego.

Nazwa programu: EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Cel Programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, prowadzącej do racjonalizacji zużycia energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: rok 2020;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2021 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 30.06.2022 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 1.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja. Łączna kwota wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 90% kwoty kosztu całkowitego zadania.  

Załączniki