Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Łodzi:

  • współuczestniczy jako Partner w projekcie "OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE" realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie). Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej - Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

  •  współuczestniczy w realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II Oś priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Na mocy porozumienia podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

  • pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 dla I Osi priorytetowej "Gospodarka wodno-ściekowa ..." i II Osi priorytetowej "Gospodarka odpadami ...".

Na mocy porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r.:

  • pełnił rolę instytucji pośredniczącej we wdrażaniu i zarządzaniu Funduszem Spójności III szczebla dla wdrażania FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2004-2006.