Wniosek o dofinansowanie - POŻYCZKA, DOTACJA, POŻYCZKO-DOTACJA, PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PJB:

Formularz wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi  do uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Do pobrania:

Formularz wniosku i załączników pobiera się w jednym pakiecie dla wyżej wymienionych form dofinansowania oraz wszystkich Wnioskodawców i dziedzin ochrony środowiska. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego do złożenia wniosku, czyli adekwatnie do rodzaju zadania i Wnioskodawcy oraz formy dofinansowania. Stosowne przypisy umieszczone są w pkt. 9  formularza podstawowego wniosku.
Składowe części wniosku "Dane dotyczące pomocy publicznej" odpowiednio do rodzaju pomocy oraz "Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy" umieszczono w osobnych plikach do pobrania znajdujących się poniżej.


Wniosek o dofinansowanie na zadania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 roku 

Do pobrania:

Formularz wniosku i załączniki pobiera się w jednym pakiecie. 


Wniosek o dofinansowanie na ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Formularz wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi  do uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Do pobrania:

Formularz wniosku i załączników pobiera się w jednym pakiecie dla wszystkich Wnioskodawców. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą wybranej formy dofinansowania i formy prawnej Wnioskodawcy. Wykaz załączników ujęty został w pkt. 15 natomiast stosowne przypisy umieszczone są w pkt. 16  formularza wniosku.

Składowe części wniosku "Dane dotyczące pomocy publicznej" odpowiednio do rodzaju pomocy oraz "Dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy" umieszczono w osobnych plikach do pobrania znajdujących się poniżej. 


Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Formularz wniosku wraz z załącznikami niezbędnymi  do ubiegania się o częściowe umorzenie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Do pobrania:

Formularz wniosku i załączników pobiera się w jednym pakiecie oraz wszystkich Wnioskodawców i dziedzin ochrony środowiska. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego do złożenia wniosku, czyli adekwatnie do rodzaju zadania i Wnioskodawcy. Stosowne przypisy umieszczone są w pkt. 10  formularza wniosku. Składowe części wniosku "Dane dotyczące pomocy publicznej" odpowiednio do rodzaju pomocy umieszczono w osobnych plikach do pobrania znajdujących się poniżej.


Wniosek o dofinansowanie - pożyczka pomostowa

Do pobrania:


Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadania polegające na likwidacji skutków powodzi, wiatru lub osunięcia ziemi:

Do pobrania:


Wniosek państwowej jednostki budżetowej (pjb) na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej wraz z załącznikami:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie informuje, iż zgodnie z obowiązującymi "Procedurami udzielania dofinansowania na realizację zadań ze środków WFOŚiGW w Łodzi" wnioski państwowych jednostek budżetowych Fundusz przyjmuje:

  • w terminie do dnia 31.03.2024 r. - dotyczy wniosków na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2025, 

  • w terminie do dnia 30.04.2024 r. - dotyczy wniosków o przekazanie środków w roku 2024. Niemniej jednak zwracamy się z prośbą, by wnioski te były składane możliwie jak najwcześniej, co pozwoli na szybsze ich rozpatrzenie i wypłatę środków, a co za tym idzie przyspieszy możliwość realizacji zaplanowanych przez Państwa zadań.

Do pobrania:  


Część wniosku - dane dotyczące pomocy publicznej

Do pobrania:


Część wniosku - dane dotyczące sytuacji finansowej Wnioskodawcy

Do pobrania: