Zachęcamy wszystkich Wnioskodawców do korzystania z udostępnionych dla Państwa kryteriów oceny formalnej, którym podlegają wnioski o dofinansowanie składane w WFOŚiGW w Łodzi w trybie ciągłym. Umożliwią one Państwu sprawdzenie prawidłowości przygotowanych dokumentów przed ich złożeniem w siedzibie Funduszu.

Pozwoli to uniknąć podstawowych błędów w składanych wnioskach, a co za tym idzie skróci proces rozpatrywania wniosku oraz czas oczekiwania na decyzję. Ocena formalna odbywa się na zasadzie udzielania odpowiedzi "TAK" lub "NIE". Wniosek zostaje oceniony pozytywnie pod względem formalnym, gdy na wszystkie poniższe pytania zostanie udzielona odpowiedź pozytywna.

LP. Kryterium Oceny Formalnej Tak Nie
1. Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu?    
2. Czy wniosek zawiera wszystkie strony i wymagane załączniki?    
3.

Czy wszystkie wymagane pola we wniosku i w załącznikach zostały wypełnione?

   
4. Czy wniosek i załączniki zostały podpisane przez osoby upoważnione i w sposób właściwy opieczętowane?    
5. Czy nazwa zadania  jest tożsama we wszystkich dokumentach i  właściwie je identyfikuje tj. określa zakres zadania i obszar jego realizacji oraz ewentualny etap?  W przypadku wniosków współfinansowanych ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych czy nazwa zadania jest spójna z nazwą Projektu?    
6.

Czy forma i % dofinansowania są zgodne z obowiązującymi zasadami udzielania pomocy finansowej /programem priorytetowym?

   
7. Czy wszystkie kserokopie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem?