Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Funduszu corocznie opracowuje projekt Planu Działalności WFOŚiGW w Łodzi na kolejny rok. Rada Nadzorcza uchwala Plan Działalności w terminie 30 listopada każdego roku na rok następny. Plan Działalności stanowi podstawowy dokument wyznaczający kierunek działania WFOŚiGW w Łodzi.

Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi zawiera m.in:

1. Plan Finansowy,
2. Roczny plan Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska,

Plan Finansowy jest przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z późn. zm. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Plan Finansowy WFOŚiGW w Łodzi zawiera stan finansowy funduszu na początek i koniec roku kalendarzowego z wyszczególnieniem:

  • przychodów i wydatków;
  • wynagrodzeń i składek naliczonych od wynagrodzeń;
  • wydatków majątkowych.

Do pobrania:

Plan działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2024 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 47/V/2023 z dn. 29.11.2023 r. z dn. 27.05.2024 r.


Plan działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2024 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 132/XI/2023 z dn. 29.11.2023 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2023 r. zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 118/XI/2022 z dn. 28.11.2022 r.

W dniu 29.11.2023 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi uchwałą nr 131/XI/2023 z dn.29.11.2023 r. zatwierdziła zmiany w Planie działalność WFOŚiGW w Łodzi na rok 2023.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi 2023 r.

W dniu 27.07.2023 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 69/VII/2023 zatwierdziła zmiany w "Rocznym Planie Finansowym WFOŚiGW w Łodzi na 2023 rok" oraz w "Planie Finansowego Wsparcia Ochrony Środowiska WFOŚiGW w Łodzi na rok 2023". 


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi 2022 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2021 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2020 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2019 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2018 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2017 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 25.11.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r. - zmiana z dn. 26.09.2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2016 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r. z dn. 23.11.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r. z dn. 22.10.2015 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2014 r. z dn. 18.12.2014 r.


Plan Działalności WFOŚiGW w Łodzi na 2015 r. z dn. 26.11.2014 r.