Program Czyste Powietrze - jak rozliczyć wniosek

Aby sprawnie i szybko rozliczyć wniosek składany w ramach Programu Czyste Powietrze należy skorzystać z następujących kroków:

Krok 1 - sprawdź instrukcję rozliczania     Wymagana dokumentacja  

Krok 2 - skontaktuj się z własną gminą   Wykaz kontaktów do gmin

Krok 3 - skontaktuj się z Infolinią  42 66 34 106 


"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" w zakresie "część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych"

 

Projekt tablicy z informacją o dofinansowaniu 1

Projekt Tablicy z informacją o dofinansowaniu 2

Projekt tablicy z informacją o dofinansowaniu 3

 


WAŻNA INFORMACJA

W związku z ogłoszeniem, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz.U. poz. 491),  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi deklaruje pomoc pożyczkobiorcom w postaci zwieszenia spłaty rat pożyczek wraz z odsetkami udzielonych ze środków Funduszu na następujących warunkach:

  • na wniosek pożyczkobiorcy, istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy pożyczki obejmującego zmianę harmonogramu spłaty rat pożyczki i odsetek,
  • zawieszenie  spłaty  może dotyczyć do 6 następujących po sobie rat, należnych za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r.
  • suma zawieszonych rat powiększy pozostałe raty pożyczki wraz z odsetkami, bez zmiany ostatecznego terminu spłaty całej pożyczki wraz z odsetkami,
  • zgodnych z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej,
  • istnienia lub zapewnienia przez pożyczkobiorcę zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, na warunkach uwzględniających pomoc udzieloną na podstawie wniosku. 

Z wnioskiem może wystąpić pożyczkobiorca, który nie zalega z zobowiązaniami wobec WFOŚiGW w Łodzi.

W przypadku uwzględnienia wniosku, Fundusz nie będzie pobierał opłaty za sporządzenie aneksu do umowy.

Uchwała nie dotyczy osób fizycznych, które uzyskały pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na potrzeby niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Do pobrania:


Beneficjent ubiegający się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi powinien zapoznań się z Instrukcją rozliczania kosztów zadania w celu:

  • poprawnego przygotowania dokumentów finansowych,
  • wypłaty środków.

Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi obowiązująca do wniosków złożonych od dnia 30.01.2023.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi obowiązująca od 08.02.2021 r. 

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 16.09.2017 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 03.04.2017 r.

Do pobrania:


Instrukcja rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi dla umów zawartych od 19.09.2014 r. do 02.04.2017 r.

Do pobrania:


Wniosek o dokonanie płatności ze środków WFOŚiGW w Łodzi - Edukacja Ekologiczna 2017, 2018 r.

Do pobrania:


Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej dla państwowych jednostek budżetowych na 2018 r.

Do pobrania:

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów na 2018 r.

Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej na 2014 r.

Do pobrania:

Wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej na 2014 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych


Tabela opłat i kar umownych:

Do pobrania: