Wytyczne dotyczące zasad znakowania zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dokument niniejszy stanowi określenie sposobu znakowania zadań dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (z wyłączeniem dofinansowania w formie dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, pożyczek płatniczych i pomostowych). Ostateczny sposób znakowania każdorazowo znajduje odzwierciedlenie w zapisach Umowy. Nie umieszczenie w miejscach i w formie wskazanych w Umowie o dofinansowanie informacji, iż Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu będzie skutkowało nałożeniem kar umownych.

 

I. Tablice informacyjne
1. Tablice informacyjne są umieszczane przez beneficjenta WFOŚiGW w Łodzi w sytuacji, gdy dofinansowywane Zadanie spełnia łącznie następujące warunki:
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi przekracza 300.000,00 zł;
- projekt dotyczy robót infrastrukturalnych lub budowlanych lub z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu;
- termin zakończenia Zadania od dnia podpisania umowy nie jest krótszy niż 2 miesiące.
2. Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji zadania. W przypadku budowy lub modernizacji obiektów infrastrukturalnych, np. oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów itp., tablice informacyjne umieszczane są w miejscu realizacji tych inwestycji. W odniesieniu do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej - przy głównej drodze, wzdłuż której biegnie, bądź którą przecina sieć kanalizacyjna lub wodociągowa. W przypadku kilku lokalizacji zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, tablica informacyjna umieszczana jest w lokalizacji, na którą przeznacza się największą część środków z WFOŚiGW w Łodzi.
3. Ilość tablic informacyjnych oraz termin ich ustawienia określa Umowa.
4. Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:
a) minimalna wielkość tablicy: 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość);
b) kolor tablicy: biały;
c) kolor czcionki: czarny.
5. Tablice informacyjne muszą zawierać opis zadania obejmujący:
a) nazwę i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania;
b) nazwę zadania;
c) wartość ogólną zadania;
d) wysokość oraz formę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej;
e) logotyp WFOŚiGW w Łodzi wraz z informacją o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
f) logo lub logotyp podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia nie może być większe niż logotyp WFOŚiGW w Łodzi.
6. Po zakończeniu realizacji zadania tablicę informacyjną zastępuje się stałą tablicą pamiątkową. Ilość tablic pamiątkowych określa Umowa.

 

II. Tablice pamiątkowe
1. Tablice pamiątkowe są umieszczane przez beneficjenta, który zrealizował zadanie inwestycyjne (np.: roboty infrastrukturalne lub budowlane) lub z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, nie później niż do upływu 2-go miesiąca od daty zakończenia jego realizacji lub do terminu wskazanego w Umowie – maksymalnie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy i winny być utrzymywane przez okres nie krótszy niż 5 lat. Za termin zakończenia zadania przyjmuje się termin wskazany w Umowie o dofinansowanie.
2. Tablice pamiątkowe umieszcza się w miejscach powszechnie dostępnych, takich jak:
a) elewacje frontowe;
b) wejścia do budynków;
c) reprezentacyjne wnętrza budynków;
d) bramy wjazdowe;
e) tablice wolnostojące w miejscu lokalizacji zadania itp.
3. Tablice pamiątkowe muszą zostać wykonane z trwałego materiału, a ich minimalne wymiary powinny wynosić - 60 cm (szerokość) x 40 cm (wysokość).
4. Tablice pamiątkowe muszą zawierać:
a) nazwę zadania;
b) logotyp WFOŚiGW w Łodzi wraz z informacją o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

III. Publikacje drukowane, elektroniczne i inne materiały promocyjne
1. Wszelkie publikacje i materiały informacyjno-promocyjne (książki, raporty opracowania, plakaty, mapy, płyty CD, DVD, broszury, ulotki, artykuły w prasie itp.) dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi należy zaopatrzyć w informację o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi wraz z logotypem Funduszu, a w uzasadnionych przypadkach zamiennie informację lub logotyp.
2. Miejsce umieszczenia logotypu wraz z informacją o dofinansowaniu:
- publikacje książkowe, broszury, materiały konferencyjne, programy i opracowania - na okładce lub na stronie tytułowej albo w stopce redakcyjnej;
- płyty CD, DVD, pamięci flash itp. - na pierwszej stronie, oknie powitania/ekranie, które ukazuje się jako pierwsze podczas odtwarzania materiałów zamieszczonych na nośniku danych. Ponadto informacja o współfinansowaniu powinna się znaleźć również na okładce/wierzchniej stronie nośnika/opakowaniach;
- inne materiały/produkty o charakterze reklamowo-promocyjnym - na wyrobach, przy czym dopuszcza się umieszczenie zamiennie logotypu lub informacji o dofinansowaniu.
3. Wymagana kolorystyka zgodnie z załącznikiem do niniejszych Wytycznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie nadruków w kolorze białym lub czarnym.

 


IV. Ruchome składniki majątku
1. Wszelkie ruchome składniki majątku i elementy wyposażenia będące środkami trwałymi, zakupione w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi powinny być oznakowane naklejką lub tabliczką z logotypem oraz informacją o dofinansowaniu a w uzasadnionych przypadkach zamiennie informacją lub logotypem.
2. Wymiary naklejki z logotypem WFOŚiGW i informacją o źródle finansowania powinny być dostosowane indywidualnie i proporcjonalne do wielkości przedmiotu/urządzenia.
3. Naklejka powinna być umieszczona bezpośrednio na danym przedmiocie, jednakże w taki sposób aby nie zniszczyć przedmiotu oraz nie utracić gwarancji lub rękojmi.

 

V. Tablice edukacyjne, ogródki dydaktyczne
1. Tablice edukacyjne umieszczane na ścieżkach edukacyjnych i ogródkach dydaktycznych oraz inne elementy ich wyposażenia, należy zaopatrzyć w czytelną informację o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi wraz z logotypem Funduszu.
2. W przypadku realizacji projektów polegających na wykonaniu nowych nasadzeń w ogródkach dydaktycznych informację o dofinansowaniu wraz z logotypem Funduszu należy umieścić na ogrodzeniu ogródka lub na wolno stojącej tabliczce umiejscowionej na jego terenie.
3. W przypadku programów z zakresu edukacji ekologicznej informacja o ich realizacji przy udziale środków Funduszu może zostać umieszczona:
a) w widoczny sposób na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole/izbie edukacyjnej i utrzymana przez cały okres realizowania programu;
b) w pracowni edukacyjnej /izbie edukacyjnej, jeśli w ramach Zadania zostały zakupione zostały pomoce dydaktyczne do jej wyposażenia, na czas trwania programu i winna być utrzymana co najmniej 5 lata po jego zakończeniu.

 

VI. Strona internetowa
1. Beneficjenci lub podmioty realizujące zadanie posiadające stronę internetową zobowiązani są do publikowania informacji o dofinansowaniu ze środków Funduszu w trakcie jego realizacji i utrzymywania jej co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu.
2. Na stronie internetowej powinny się znaleźć informacje:
a) nazwa Zadania;
b) wartość ogólna zadania;
c) wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej;
d) logotyp WFOŚiGW w Łodzi wraz z informacją o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
e) opis zakresu projektu,
f) link do strony www.wfosigw.lodz.pl

 

VII. Inne formy znakowania i informowania opinii publicznej o dofinansowaniu Zadania przez WFOŚiGW w Łodzi
1. Ustalenie innych form promocji i znakowania przedsięwzięć współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi przeprowadza się na etapie sporządzania umowy o dofinansowanie, biorąc pod uwagę specyfikę Zadania oraz propozycję Wnioskodawcy.
2. Zaleca się, oprócz wcześniej wymienionych, także ustne formy informowania o dofinansowaniu udzielonym przez WFOŚiGW w Łodzi np. podczas uroczystości podsumowujących zadanie, konferencji, szkoleń, konkursów, wycieczek, itp.
3. W przypadku zadania, które zostało dofinansowane przez Fundusz w kilku różnych formach, dopuszcza się umieszczenie jednego, łącznego sposobu znakowania, zgodnego z niniejszymi "Wytycznymi...".

 

Załączniki: Szczegółowy opis logotypów WFOŚiGW w Łodzi (C.M.Y.K., Pantone) znajdziecie Państwo poniżej:

LOGO - obowiązujące od 01.01.2014 r.

   • wersja full color z pełną nazwą instytucji

        

   • wersja mono z pełną nazwą instytucji

   • wersja mono z pełną z pełną nazwą instytucji

     

   • wersja full color ze skróconą nazwą instytucji

 

   • wersja mono ze skróconą nazwą instytucji

     

   • wersja mono ze skróconą nazwą instytucji

    

 

 

Do pobrania:

 

LOGO - obowiązujące do 31.12.2013 r.

 

   • wersja full color z pełną nazwą instytucji     

   • wersja mono z pełną nazwą instytucji

   • wersja full color ze skróconą nazwą instytucji      

   • wersja mono z pełną nazwą instytucji

Do pobrania: