Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu dotacji 108 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego w ramach programu „Doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja” na łączna kwotę 3 000 000,00 zł

Nabór był prowadzony od 01.03.2020 i już w ciągu 2 h liczba wniosków wyczerpała środki zabezpieczone w budżecie Programu. Zgodnie zasadami o zakwalifikowaniu się do Programu decydowała kolejność wpływu wniosku.

W ramach przyznanych dotacji kwota wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie przekracza kwoty 35.000,00 zł na jedną jednostkę OSP.

W  ramach otrzymanych dotacji Strażacy Ochotnicy będą mogli zakupić sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji w terenie miedzy innymi wyposażanie osobiste strażaka, takie jak mundury, hełmy i buty ochronne, sprzęt łączności oraz sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej w tym pompy, węże, pilarki do drewna i metalu i wiele innych.

Załączniki