Beneficjenci: 

 1. Beneficjent - jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno - ściekowej z terenu województwa łódzkiego.
 2. Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy) - właściciele, użytkownicy wieczyści lub inni użytkownicy nieruchomości posiadający tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane.

Nazwa programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja

Cel Programu: Celem Programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Okres wdrażania:

 • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2021-2022;
 • termin zakończenia zadania realizowane przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokoły końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 30.09.2023 roku;
 • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 30.11.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania

Budżet Programu wynosi 4.000.000,00 zł., tj.: 2.000.000,00 zł na rok 2021 i 2.000.000,00 zł na rok 2022, przy czym kwota niewykorzystana w roku 2021 przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Nabór wniosków:

 • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie programu. Szczegółowe terminy naboru wniosków określone zostaną przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi i umieszczone w ogłoszeniu o naborze;
 • wnioski składane są w siedzibie Funduszu;
 • data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu;
 • Beneficjent może złożyć kilka wniosków w okresie obowiązywania Programu, przy czym jeden wniosek musi dotyczyć minimum 10 sztuk planowanych do wykonania podłączeń.

Forma i intensywność dofinansowania

 1. Dotacja,
 2. Intensywność dofinansowania: 
 • kwota wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną wg zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM* nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM;
 • dofinansowanie zadania dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 400.000,00 zł w każdym roku obowiązywania programu;
 • rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT.

Informacja o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego - Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych   II edycja.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że od dnia 01.02.2022 r.  do dnia 30.04.2022 r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie inwestycji podłączeń kanalizacyjnych do sieci w ramach Programu Priorytetowego "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych II edycja".

 

Do pobrania::