Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa.

Beneficjenci: Szpitale w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 295) będące podmiotami leczniczymi, prowadzone w formie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz spółek kapitałowych, których jedynymi wspólnikami są jednostki samorządu terytorialnego.

Nazwa programu: Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa.

Cel Programu: Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów w 2020 r.;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta nie może nastąpić później niż do dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonych z powodu SARS-CoV-2, nie później jednak niż do dnia 31.12.2020 r.;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata Beneficjentowi środków udzielonego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.03.2021 r.

Pula środków do rozdysponowania: 3.000.000,00 zł

Nabór wniosków:

  • wnioski składane są na piśmie (w wersji papierowej) za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich lub elektronicznie (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP);
  • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 20.04.2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych przez WFOŚiGW w Łodzi w budżecie Programu; (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego wpływu do siedziby Funduszu).

Forma i intensywność dofinansowania: Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. Kwota wsparcia wynosi do 99 % kosztów kwalifikowanych zadania. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jednego Beneficjenta, w okresie obowiązywania Programu, więcej niż jednego wniosku obejmującego nowy zakres rzeczowy. Minimalna kwota dofinansowania objęta jednym wnioskiem nie może być niższa niż 25.000,00 zł. Dofinansowanie zadania dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy)w całym okresie obowiązywania Programu.

Do pobrania: