Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego lub inni właściciele parków.

Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego

Cel Programu:

Zachowanie i  ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego parków poprzez ich rewaloryzację, dostosowanie parków do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów przyrodniczych.

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań dotyczących zabytków w rozumieniu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami będących parkami.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2021-2022;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu odbioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2023 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 8.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty możliwego dofinansowania.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Regulamin naboru wniosków Programu Priorytetowego na dotacje i pożyczkę z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu pn. „Rewaloryzacja zabytkowych parków województwa łódzkiego”

Wnioski można składać od dnia 10.05.2021 r. do 31.05.2021 r. w jeden z dwóch wskazanych w Regulaminie sposobów. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Ponadto informujemy/zwracamy uwagę na konieczność dołączenia do wniosku:

  • Dokumentu potwierdzającego objęcie parku ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków);
  • Wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej parku w formie papierowej lub elektronicznej (na nośniku np. CD). Wizualizacja winna obrazować projektowane rozwiązania architektoniczne w parku (np. przebieg alejek, elementy małej architektury) oraz odnosić się do istotnych elementów kompozycyjnych parku, które są planowane do realizacji w ramach zadania);
  • Dokumentacji dotyczącej rewaloryzacji parku zatwierdzonej/zaopiniowanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • Aktualnej i prawomocnej decyzji (lub postanowienia) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem/opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca zakresu i celowości prac objętych wnioskiem;
  • Prawomocnego i aktualnego pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (z klauzulą „ostateczne” lub „bez zastrzeżeń”);
  • Kosztorysu (na nośniku np.CD).

Pozostałe załączniki zostaną wskazane w formularzu wniosku.

Do pobrania: