Najczęstsze błędy we  wnioskach to:

 1. złożenie wniosku bez wymaganych załączników - wykaz załączników jest przedstawiony w Formularzu wniosku w punkcie ,,Załączniki do wniosku" należy wybrać stosowne, biorąc pod uwagę przypisy zawarte poniżej tego wykazu;
 2. niekompletne lub błędne wypełnienie wniosku i/lub załączników - wszystkie pola powinny być wypełnione. W niektórych przypadkach można użyć formuły ,,nie dotyczy" lub postawić znak ,,-". Należy też zwrócić uwagę na użyte jednostki (kW, zł, Mg, itp.);
 3. brak spójności pomiędzy dokumentami (kosztorys, wniosek, audyt) - przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy te same informacje i dane są zbieżne z zawartymi w innych wymaganych dokumentach (np. nazwa zadania, koszty wskazywane w harmonogramie i innych załącznikach);
 4. wnioskowana kwota umorzenia niezgodna z Zasadami;
 5. błędy arytmetyczne:
  - nieprawidłowe sumowanie kolumn i wierszy tabel (harmonogram rzeczowo-finansowy, oświadczenie o zapewnieniu pełnego zbilansowania kosztów zadania);
 6. brak istotnych informacji dla dofinansowanego zadania takich jak:
  - brak prawomocnych zgłoszeń lub decyzji na wykonywane prace;
  - brak danych technicznych instalowanych urządzeń;

Przyczyny odrzucania wniosków:

 1. wniosek złożony niezgodnie z Zasadami umarzania pożyczek:
  - niewłaściwa kwota wnioskowanego umorzenia;
  - niespełnienie warunków częściowego umorzenia;
 2. nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie;
 3. wskazane we wniosku zadanie nie mieści się w katalogu zadań dofinansowywanych przez Fundusz;
 4. przekroczenie limitów  pomocy publicznej;

Najczęstsze pytania:

 1. W jakim terminie należy złożyć wniosek o częściowe umorzenie pożyczki?

  Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki Beneficjent składa do Funduszu na co najmniej 45 dni kalendarzowych przed terminem spłaty pierwszej raty, której dotyczy wniosek, po uprzednim spełnieniu wszystkich warunków kwalifikujących pożyczkę do częściowego umorzenia.

 2. Gdzie znajduje się formularz wniosku o częściowe umorzenie wraz z załącznikami?

  Na stronie www.zainwestujwekologie.pl, Zakładka Dla Beneficjentów, Formularze Wniosków.

 3. Czy wskazane we wniosku zadanie, na które zostaną przeznaczone środki pochodzącez częściowego umorzenia pożyczki może być w trakcie realizacji?

  Tak - Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku.

 4. Jaki jest czas procedowania wniosku?

  Zgodnie z  aktualnie obowiązującą Procedurą udzielania dofinansowania oceny formalnej dokonuje się w terminie 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Wnioski, które uzyskają pozytywną ocenę formalną poddawane są ocenie merytorycznej, w terminie do 30 dni roboczych od daty stwierdzenia przez Fundusz ich kompletności. W trakcie przeprowadzanej oceny formalnej lub merytorycznej, gdy zostaną stwierdzone błędy lub wystąpi konieczność uzupełnienia wniosku, Fundusz wzywa Wnioskodawcę: na etapie oceny formalnej - jednokrotnie oraz w trakcie oceny merytorycznej dokonywanej przez poszczególne Zespoły Funduszu, do złożenia koniecznych wyjaśnień, naniesienia stosownych uzupełnień lub poprawienia błędów, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca jest informowany o powyższym w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany we wniosku adres, mailowo na adres poczty elektronicznej lub faksem na wskazany we wniosku numer. W takim przypadku termin przeprowadzenia oceny formalnej lub merytorycznej biegnie od nowa i rozpoczyna się od daty złożenia w Funduszu przez Wnioskodawcę uzupełnień i poprawek wskazanych w ww. wezwaniu. Niedokonanie czynności, o których mowa powyżej w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Wnioskodawcę wezwania, traktowane jest jako rezygnacja Wnioskodawcy z ubiegania się o umorzenie.

 5. Czy środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki mogą zostać przeznaczone na więcej niż jedno zadanie?

  Tak - W tym celu składa się jeden wniosek, w którym wskazuje się zadania planowane do częściowego umorzenia pożyczki. Należy złożyć jedynie odrębne załączniki wynikające ze specyfikacji danego zadania (np. właściwe dla danej dziedziny Karty planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania). Realizacja wskazanych zadań nie może być dłuższa niż 24 miesiące od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki.