Najczęstsze błędy we  wnioskach:

 1. niekompletne wypełnianie wniosku - wszystkie pola wniosku powinny być wypełnione. W niektórych przypadkach można użyć formuły ,,nie dotyczy";
 2. brak spójności pomiędzy dokumentami (kosztorys, wniosek, audyt) - przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy te same informacje i dane są zbieżne z zawartymi w innych wymaganych dokumentach;
 3. brak parafek na wnioskach - za kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek uznaje się wniosek zaparafowany na każdej ze stron;
 4. brak istotnych informacji dla dofinansowanego zadania takich jak:
  - nie wykazywanie we wnioskach lub błędnie wpisywane nr ksiąg wieczystych i innych danych dotyczących nieruchomości;
  - brak prawomocnych zgłoszeń lub decyzji na wykonywane prace;
  - brak danych technicznych mówiących o współczynniku przenikania dotyczących okien i drzwi;na fakturach/kosztorysach/umowach;
  - brak informacji o rodzaju i modelu montowanego urządzenia oraz brak pieczątki i podpisu wykonawcy;
  - brak danych technicznych kotłów na biomasę (certyfikaty ekoprojekt i 5 klasy).

Przyczyny odrzucania wniosków:

 1. wyczerpany limit środków przez bank, w którym złożono wniosek (dotyczy OA), bądź wyczerpana pula środków w danym programie;
 2. wnioskowanie o dotacje na lokal mieszkalny (zapisy programowe wykluczają) lub na inwestycję realizowaną na nieruchomości, której  wnioskodawca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem ( w tym nieuregulowane sprawy spadkowe);
 3. nieuzupełnienie wniosku w granicznym terminie;
 4. wnioskowanie o dofinansowanie na inwestycje nieobjęte programami priorytetowymi lub na pokrycie kosztów niekwalifikowanych (np. na zamontowanie kotła na gaz w nowobudowanym budynku).

Najczęstsze pytania:

 1. Czy w nowobudowanych budynkach można montować kotły na gaz?

  Nie - W nowobudowanych budynkach nie przewiduje się dofinansowania montażu kotłów na gaz. W budynkach znajdujących się w trakcie budowy dopuszcza się wykonanie, w ramach Zadania objętego kredytem, wyłącznie nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii, systemu wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja) oraz źródeł odnawialnych służących do produkcji energii elektrycznej.

 2. Czy Fundusz finansuje termomodernizację  w nowobudowanych budynkach?

  Nie - Fundusz nie przewiduje możliwości dofinansowania tego typu prac w budynkach znajdujących się w trakcie budowy

 3. Czy likwidacja kotła węglowego w przypadku wymiany go na inne źródło ciepła jest konieczne?

  Tak - warunkiem dofinansowania wymiany źródła ciepła opalanego węglem oraz jego pochodnymi  na odnawialne źródła ciepła jest likwidacja poprzedniego źródła ciepła.

 4. Czy istnieje możliwość dofinansowania kotłów na ekogroszek?

  Nie - Program nie przewiduje możliwości dofinansowania zadań związanych z wymianą źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi m. in. Ekogroszkiem.

 5. Kiedy jest wypłacana dotacja w przypadku nowobudowanych budynków?

  Dotacja wypłacana jest po oddaniu budynku do użytkowania co potwierdzone jest dokumentami złożonymi do banku oraz wystawieniu noty obciążeniowej przez bank.

 6. Czy błędy formalne powodują odrzucenie wniosku?

  Nie - W przypadku wystąpienia błędów formalnych  Fundusz informuje Beneficjenta o konieczności  uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu wniosek jest dalej procedowany.