O pomoc ze środków WFOŚiGW w Łodzi ubiegać się mogą m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne.

WFOŚiGW w Łodzi udziela pomocy finansowej w formie:

 • pożyczek,
 • bezzwrotnych dotacji,
 • przekazywania środków państwowym jednostkom budżetowym,
 • dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek zaciąganych w bankach komercyjnych,
 • częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego.


Wspierane przez nas zadania dotyczą realizacji przedsięwzięć w ramach następujących dziedzin:

 • edukacji ekologicznej,
 • ochrony przyrody i krajobrazu,
 • ochrony powietrza,
 • gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
 • ochrony zasobów wodnych,
 • badań naukowych i ekspertyz/monitoring środowiska,
 • pozostałych zadań ochrony środowiska.