Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przypomina, że nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztu całkowitego zadania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów prowadzony będzie do dnia 29 marca 2024 r.

Uwaga: (nie dotyczy osób fizycznych oraz „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” w zakresie „Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”)

Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę jego wpływu do siedziby WFOŚiGW w Łodzi.