Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztu całkowitego zadania z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów (nie dotyczy osób fizycznych) prowadzony będzie do dnia 29 marca 2024 r.

Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę jego wpływu do siedziby WFOŚiGW w Łodzi.