Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w związku ze złożeniem do Biura Funduszu bardzo dużej liczby wniosków o dofinansowanie na kwoty przekraczające wysokość środków zabezpieczonych w Planie Finansowym, wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z pożyczką składanych w ramach trybu ciągłego ze wszystkich dziedzin, z pominięciem wniosków o usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Po sprocedowaniu złożonych do Biura Funduszu wniosków o udzielenie dofinansowania, w przypadku pojawienia się możliwych do rozdysponowania środków, istnieje możliwość wznowienia naboru.

Wnioski złożone pomimo zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.