Logotypy Krajowego Planu Odbudowy

Czyste Powietrze” (dalej program) to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Celem programu jest walka ze smogiem.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem  https://gwd.nfosigw.gov.pl/

-wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),

- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinansowanie można dostarczać:

 • za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub

 • poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub

 • bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu  można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej  https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach, przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem, w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Zanim wypełnisz wniosek, przeczytaj dokumentację programu !!!

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na:

  • audyt energetyczny, który pozwoli ci uzyskać kompletną informację o potrzebach twojego budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla twojego domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,

  • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,

  • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,

  • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne ŹRÓDŁO CIEPŁA,

  • instalację CO i CWU,

  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

  • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczone zostaną koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Swój projekt musisz skończyć:

  • do 30 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania w ramach Części 1 lub Części 2)  w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,

  • do 36 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

  • do 18 miesięcy:

gdy otrzymasz dotację z prefinansowaniem w ramach Części 2 lub Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

gdy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Części 1 lub Części 2 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wszystkie terminy liczone są od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Możesz skorzystać z Programu, jeśli:

jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:

   • domu jednorodzinnego lub

   • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

masz:

  • roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)

lub 

  • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

  • 1 894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,

  • 2 651 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

lub

  • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

   • 1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,

   • 1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

 

  • masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek),wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz starać się o:

  • podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu)

  • podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód roczny nie jest wyższy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu)

  • najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie jest większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu).

Pamietaj, że jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku/lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego.

 

Dodatkowe informacje

 1. W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

         W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji może wynieść:

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania –  do 66 000 zł (Część 1 Programu);

 • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł (Część 2 Programu);

 • dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł (Część 3 Programu);

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Maksymalne kwoty dotacji mogą być powiększone o koszt audytu energetycznego – do 100% intensywności dofinansowania, ale nie więcej niż 1200 zł.

 

2. Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

3. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.

4. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

5. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

6. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.