Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska opracowują raz na 4 lata własną strategię działania, na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 1 ustawy POŚ. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi w dniu 30.09.2020 r. uchwaliła Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na lata 2021-2024.

Założenia  Strategii wynikają ze „Wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024”, w której wskazano wizję przedstawiającą system funduszy ochrony środowiska współpracujących wzajemnie wraz z interesariuszami ochrony środowiska. System ten ma skutecznie i elastycznie wspierać swoich beneficjentów w realizacji wysokiej jakości przedsięwzięć służących poprawie stanu środowiska i zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami, stale podnosząc efektywność swoich działań.

WIZJA WFOŚiGW W ŁODZI:    
PEWNY PARTNER – IMPULS DLA ŚRODOWISKA

 

Realizacja wspólnej wizji oraz wizji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi służy wdrażaniu misji brzmiącej:

SKUTECZNIE WSPIERAMY DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA I TRANSFORMACJI DO GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

Cel generalny:

poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działania na rzecz transformacji do gospodarki zeroemisyjnej przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

 

Strategia na lata 2021-2024 obejmuje zarówno zamknięcie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i okres nowej perspektywy finansowej UE. WFOŚiGW w Łodzi będzie wspierał przedsięwzięcia proekologiczne zmierzające do pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

W Strategii następuje wzmocnienie kierunku wydatkowania środków na cele związane z poprawą jakości powietrza, w tym na transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego dla Polski. W latach 2021-2024 WFOŚiGW w Łodzi będzie także wspierał zadania zmierzające do uniknięcia lub zmniejszenia podatności na zmiany klimatu – adaptację do jego zmian. Istotnym priorytetem są również przedsięwzięcia związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarowaniem odpadami, w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Bardzo ważne dla WFOŚiGW w Łodzi będzie kontynuowanie realizacji ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (Projekt Doradztwa Energetycznego). Projekt ten przyczynia się do realizacji celów klimatyczno-energetycznych określonych w „Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”.

 

Do pobrania: