FENIKS de

Tworzymy ogólnokrajową sieć Doradców Energetycznych!

Jesteśmy do dyspozycji w każdym Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Nasze doradztwo kierujemy do wszystkich, którzy dbają o środowisko, stawiają na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.
 • Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych wydarzeniach związanych z ochroną środowiska.
 • Szkolimy przyszłych Energetyków Gminnych w całym kraju.
 • Wspieramy w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji.
 • Wskazujemy dostępne na rynku źródła finansowania działań zmierzających do poprawy stanu środowiska, poprawy jakości powierza oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.
 • Organizujemy konferencje, szkolenia, warsztaty oraz webinary.
 • Prowadzimy kampanie i akcje informacyjne, w tym zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT MAILOWY DORADZTWO ENERGETYCZNE ŁÓDŹ:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Magdalena Jankowska - Kostrzewa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wykaz obsługiwanych powiatów i gmin ...              
Michał Ochota Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wykaz obsługiwanych powiatów i gmin ...
Anna Sicińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wykaz obsługiwanych powiatów i gmin ...
Małgorzata Skupińska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Wykaz obsługiwanych powiatów i gmin ...
                                                                                                                                                                                                       

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

 

 

 

 

Realizacja Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” została zakończona w dn. 31.12.2023 r.

 

Logotyp PDE

 

Doradztwo Energetyczne

Projekt "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" (dalej Projekt) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Beneficjentem (Partnerem wiodącym) projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z 15 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami.

3 marca 2016 r. Minister Energii i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę w sprawie realizacji Projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE", o wartości 128 974 901,28 zł. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 "Zmniejszenie emisyjności gospodarki". Projekt jest w 100% jest refundowany z Funduszy Europejskich i będzie realizowany do 31.12.2023 r.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. zawarta została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Partner Wiodący) a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami.

CEL PROJEKTU

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.

Zgodnie z celem ogólnym Projektu wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia realizacji unijnego celu 20/20/20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.

Szczegółowe Cele Projektu:

 1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
 2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.
 3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

ZADANIA PROJEKTU

 • Projekt doradczy ma za zadanie wyeliminowanie zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz wsparcie w dążeniu do pełnej realizacji zobowiązań Polski wynikających z dyrektyw UE.
 • Wykorzystanie szablonów stosowanych w ramach inicjatywy KE do monitorowania przygotowania, wdrażania SEAP oraz monitorowania najlepszych praktyk, jak również identyfikowania projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE przewidzianych w strategiach adaptacji do zmian klimatu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROJEKTU

Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa:

 • prowadzenie badań i analiz, w tym, w szczególności analiz doświadczeń wynikających z wdrażania aktualnych programów wspierania efektywności energetycznej i OZE (NFOŚiGW, PO IiŚ 2014?2020, LIFE, RPO, HORYZONT 2020),
 • organizowanie konferencji zwiększających świadomość społeczności lokalnej na temat niskoemisyjnej gospodarki oraz inicjatywy Porozumienia Burmistrzów,
 • udział w warsztatach, seminariach organizowanych przez Biuro Porozumienia Burmistrzów i inne instytucje europejskie, dotyczących przykładów przygotowania, finansowania, wdrażania projektów w zakresie efektywności i OZE,
 • utworzenie bazy danych o dobrych praktykach.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych:

 • szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE,
 • informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych,
 • przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem PGN/SEAP:

 • promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów,
 • wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,
 • identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE:

 • wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych,
 • wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych,
 • wsparcie w zakresie poprawnej realizacji zamówień publicznych,
 • wsparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki,
 • wsparcie w zakresie instrumentów finansowych.

Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:

 • informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,
 • doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu,
 • doradztwo w zakresie stosowania wytycznych MIiR w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy UE.

Usługa doradcza może być skierowana zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, czy też webinarum.

 

AKTUALNA STRONA NFOŚIGW POŚWIĘCONA PROJEKTOWI: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Projekt Doradztwa Energetycznego PL Film Promujący 3 min. - wersja polska https://youtu.be/HIFzH-_Ythc

 

ZGŁOSZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI POIŚ

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach POIŚ stworzono narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. Zgłaszać należy podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci). 
Zgłoszenia można dokonać wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej www.p.ois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

KODEKS ETYKI 

Kodeks etyki jest zbiorem norm moralnych i standardów zachowań, którymi winni kierować się w swoim postępowaniu i pracy Członkowie Zarządu oraz wszyscy Pracownicy WFOŚiGW w Łodzi. Zebrane i spisane w nim normy nie wyczerpują wszystkich możliwych sytuacji i towarzyszących im zachowań - nie stanowią zatem katalogu zamkniętego. Wskazuje wartości i wynikające z nich postawy etyczne jakie powinny cechować każdego człowieka, bez względu na sytuacje w jakich może się znaleźć.
Stanowi wyznacznik zwyczajowych relacji w kontaktach z Klientami Funduszu (tj. podmiotami ubiegającymi się lub korzystającymi ze wsparcia finansowego Funduszu, bądź ubiegającymi się lub będącymi już wykonawcami realizującymi zamówienia na rzecz Funduszu), Pracodawcą i Współpracownikami WFOŚiGW w Łodzi.