Rada Nadzorcza

 • Izabela Wereśniak-Masri - Przewodnicząca RN

 • Janusz Ciesielski - Wiceprzewodniczący RN

 • Aleksandra Makowska - Członek RN

 • Mariola Hernas - Członek RN

Zarząd

 • Piotr Kopek- Prezes Zarządu

 • Jerzy Kaczmarek - Zastępca Prezesa Zarządu

Biuro WFOŚiGW w Łodzi

 • Katarzyna Krawczyk - Dyrektor Biura
 • Marzena Ciechulska - I Zastępca Dyrektora Biura
 • Beata Milczarek - Zastępca Dyrektora Biura ds. Organizacyjno-Gospodarczych
 • Anna Poroszewska - Sekretariat Prezesa Zarządu

 • Aleksandra Wojda - Sekretariat Zastępcy Prezesa Zarządu

 

Zespoły

 

Zespół ds. Realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

realizuje zadania z zakresu:

 • kompleksowej obsługi PP Czyste Powietrze – w tym ocena wniosków o dofinansowanie,
 • współpracy z innymi podmiotami w zakresie realizacji PP Czyste Powietrze,
 • kontroli wnioskodawców w zakresie przygotowywania przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem w ramach PP Czyste Powietrze

         Agnieszka Podstolska – Kierownik Zespołu

   

Zespół ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego

realizuje zadania z zakresu:

 • kompleksowej obsługi klientów indywidualnych w ramach programów priorytetowych dla osób fizycznych, z wyłączeniem PP Czyste Powietrze, które są realizowane zarówno ze środków własnych Funduszu jak i z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej czy udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie,
 • przygotowania i wdrażania programów priorytetowych dla klientów indywidualnych,
 • realizacji i wspierania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

      Jan Sztaudynger – Kierownik Zespołu

  

Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych i Nieinwestycyjnych

realizuje zadania z zakresu:

 • kompleksowej obsługi wnioskodawców  w zakresie wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach: Ochrona Powietrza, Ochrona Zasobów Wodnych, Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi oraz Pozostałych Zadań Ochrony Środowiska za wyjątkiem wniosków składanych w ramach PP "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" oraz wniosków o umorzenia pożyczek,
 • obsługi wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • prowadzenia spraw dotyczących pokrywania kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w sytuacji braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy,
 • przygotowywania formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 • kompleksowej kontroli wnioskodawców w zakresie przygotowywania przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu
 • kompleksowej obsługi wnioskodawców  w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska za wyjątkiem wniosków dotyczących umorzeń pożyczek,
 • obsługi wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • przygotowywania formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 • kompleksowej kontroli wnioskodawców w zakresie przygotowywania przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu.

       Małgorzata Skupińska- Kierownik Zespołu

 

Zespół ds. Realizacji Umów i Umorzeń

realizuje zadania z zakresu:

 • kompleksowej obsługi beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia i rozliczania zawartych umów pożyczek, dotacji, przekazania środków, w tym  nad dokonywaniem oceny ekologicznej efektywności przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu, za wyjątkiem beneficjentów PP "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie", Programu "Moja Woda", Programów na dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania wyrobów azbest,  
 • obsługi Beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia spraw dotyczących umorzeń pożyczek,
 • kompleksowej obsługi beneficjentów Funduszu w zakresie przygotowywania umów o umorzenie, aneksów do dotacji, pożyczek, przekazywania środków oraz umów dotyczących zabezpieczeń i ich aktualizacji,
 • kompleksowej kontroli wnioskodawców w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem lub umorzeniem ze środków Funduszu.

         Renata Dyczak – Kierownik Zespołu
 

Zespół ds. Planowania, Analiz i Windykacji

realizuje zadania z zakresu:

 • oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka,
 • monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów Funduszu,
 • windykacji należności Funduszu, w tym odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów,
 • monitorowania terminowego regulowania należności Funduszu przez dłużników,
 • prowadzenia ewidencji tytułów wykonawczych.

         Dorota Linowiecka – Kierownik Zespołu
 

Zespół Doradców Energetycznych

realizuje zadania z zakresu:

 • prowadzenia wrsztatów i szkoleń dla wnioskodawców POIiŚ 2014-2020,
 • wspierania beneficjentów POIiŚ 2014-2020 w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • współpracy z NFOŚiGW w zakresie wdrażania Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 pn. "Ogólnopolski system wsparcie doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE",
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE,
 • organizacji szkoleń z zakresu efektywności energetycznej i OZE.

         Magdalena Jankowska-Kostrzewa - Kierownik Zespołu
 

Zespół ds. Promocji

realizuje zadania z zakresu: 

 • opracowywania, realizacji i aktualizacji strategii promocyjnej Funduszu,
 • redakcji i nadzoru nad portalem internetowym Funduszu,
 • organizowania imprez mających na celu promowanie działalności Funduszu,
 • utrzymywania kontaktów z mediami,
 • przygotowywania konferencji prasowych,
 • nadzoru nad publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w mediach,
 • obsługi organizowanych przez Fundusz szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań o charakterze promocyjnym,
 • kompleksowej obsługi udzielanych Patronatów Honorowych Zarządu WFOŚiGW w Łodzi,
 • koordynowania działań związanych z przyznawaniem nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, w tym w ramach konkursów realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

      Marta Grzeszczyk- Kierownik Zespołu

 

Inspektor Ochrony Danych

realizuje zadania z zakresu:  

 • informowania administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach jakie na nich spoczywają,
 • monitorowania przestrzegania RODO,
 • udzielania zaleceń oraz monitorowanie ich wykonania,
 • pełnienia roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
 • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.

         Dominika Jeżewska-Zajdel
 

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami

realizuje zadania z zakresu:  

 • prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem przez Fundusz nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Fundusz posiada akcie lub udziały,
 • kontrolowania, organizowania i nadzoru nad dokumentacją formalno-prawną spółek,
 • monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
 • monitorowania wykonywanych przez przedstawicieli Funduszu zadań wynikających z pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w spółkach,
 • prowadzenia spraw merytorycznych związanych z posiadanymi funduszami inwestycyjnymi.

         Krzysztof Jędrzejewski

          

Zespół Organizacyjno-Administracyjny

realizuje zadania z zakresu:  

 • zarządzania Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 • planowania i koordynowania przeprowadzanych audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • prowadzenia spraw pracowniczych,
 • prowadzenia spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
 • redagowania oraz prowadzenia serwisu internetowego BIP,
 • zapewnienia utrzymania zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
 • prowadzenia spraw administracyjno - gospodarczych w zakresie zapewnienia funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem,,
 • prowadzenia rzeczowej ewidencji środków trwałych,
 • zarządzania i administrowania systemem teleinformatycznym Funduszu oraz lokalnym systemem informatycznym,
 • przygotowania i prowadzenia spraw związanych związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowanymi przez Fundusz,
 • obsługi technicznej i merytorycznej organów Funduszu, konferencji, spotkań i posiedzeń,
 • prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego

         

Zespół Kontroli Zewnętrznej

realizuje zadania z zakresu:  

 • kontroli wnioskodawców i beneficjentów Funduszu w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu, Unii Europejskiej lub z udziałem środków z budżetu państwa,
 • kontroli zabezpieczeń i wywiązywania się beneficjentów z umów oraz potwierdzenie osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych dotyczących zadań dofinansowywanych przez Fundusz,
 • wykonywania innych zadań zleconych lub powierzonych przez Członków Zarządu.

           Adam Bryl – Kierownik Zespołu 

 

Zespół ds. Zamówień Publicznych

realizuje zadania z zakresu:

 • przygotowywania i przeprowadzenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Fundusz,
 • opracowywania i wdrażania standardów udzielania zamówień publicznych,
 • opracowywania projektów planów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 • prowadzenia rejestru zamówień publicznych oraz potwierdzanie zgodności rachunków i faktur z zakresem udzielonych zamówień publicznych,
 • kontroli i weryfikacji zgodności wydatków związanych z zamówieniami publicznymi.

           Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk  – Koordynator Zespołu/ Przedstawiciel Zarządu ds. ZSZ

 

Zespół ds. Kadr i Systemu Zarządzania

realizuje zadania z zakresu:

 • prowadzenia spraw pracowniczych, w tym in. sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zmianą warunków zatrudnienia i zwalnianiem pracowników,
 • prowadzenia rejestru umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób powołanych do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Funduszu,
 • opracowywania, wdrażania i monitorowania systemu ocen pracowniczych oraz systemu motywacyjnego,
 • prowadzenia spraw związanych ze szkoleniami pracowników oraz udziałem pracowników w konferencjach, warsztatach, itp.

           Ryszard Przybył – Koordynator Zespołu 

 

Zespół Radców Prawnych 

realizuje zadania z zakresu:

 • prowadzenia obsługi prawnej Funduszu w zakresie prowadzonych spraw, zgodnie z ustawą o radcach prawnych.

           Monika Witczak – Koordynator Zespołu 

  

Zespół Finansowo - Księgowy

realizuje zadania z zakresu:  

 • kontroli prawidłowości i terminowości spłat należności Funduszu,
 • kompleksowej obsługi spraw związanych z prowadzeniem rachunków bankowych Funduszu,
 • prowadzenia ewidencji majątkowej Funduszu,
 • prowadzenia depozytu weksli i innych papierów wartościowych,
 • realizacji zadań w zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020.

           Sławomira Idzikowska – Główna Księgowa, Kierownik Zespołu

  

 Stanowisko ds. BHP 

         Grzegorz Browarski