Beneficjenci: jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno - ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Nazwa programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych

Cel Programu: Celem Programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020;
  • termin zakończenia zadania realizowane przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokoły końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021.

Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja, łączna kwota wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM* nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM.

Załączniki