"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" w zakresie "Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego

Nazwa programu: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Okres wdrażania i wydatkowania środków:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów nastąpi w 2023 roku;

  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.09.2023 roku;

  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 30.11.2023 roku.

Zasady składania wniosków:

  1. Nabór wniosków prowadzony jest w dniach od 13.02.2023 r. do  17.02.2023 r.

  2. Wnioski można składać w siedzibie Funduszu, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich.

  3. O zakwalifikowaniu się do Programu decyduje lista rankingowa w oparciu o kryteria oceny wniosku.

  4. Wnioski złożone poza terminem wskazanym w pkt 1) lub niewypełnione w następującym zakresie:

- oznaczenie Wnioskodawcy;
- harmonogram rzeczowo-finansowy (wykaz sprzętu planowanego do zakupu);

Pozostawione będą bez rozpoznania, bez możliwości dokonania uzupełnień.

Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. Intensywność dofinansowania wynosi 99 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 25 tys. zł i nie mniej niż 10 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do pobrania:

 

Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których wnioski złożone w naborze Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w zakresie „Części 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”,zostały zakwalifikowane do dalszego etapu oceny wniosków w ramach budżetu programu

 

 Lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których wnioski złożone w naborze Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w zakresie „Części 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, zostały zakwalifikowane do dalszego etapu oceny wniosków w ramach zwiększonego budżetu programu.