Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

Nazwa programu: Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi.

Cel Programu: utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi na obszarze województwa łódzkiego.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: w latach 2019-2020;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu obioru końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2021 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 31.12.2021 r.

Pula środków do rozdysponowania: 14.500.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60 % kwoty możliwego dofinansowania.

Załączniki