Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego lub inny podmiot świadczący usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;

Nazwa programu: EkoOczyszczalnia  - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Cel Programu: wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji zadań polegających na wykonaniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/dobę, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu: lata 2021 - 2022;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż: do dnia 30.11.2022 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do dnia 30.06.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja, przy czym:

  • Kwota wsparcia wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedną instalację PBOŚ;
  • Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną według zasady, że koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć 2,5 tys. zł  na 1 RLM*;

Rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT.

 


Informacja o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego - EkoOczyszczalnia  - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że od dnia 01.07.2021 r.  do dnia 31.10.2021 r. przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie inwestycji w ramach ścieków”.

Informujemy, że jest to pierwszy termin naboru wniosków w ww. Programie Priorytetowym. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ustaleniu wysokości środków pozostałych do rozdysponowania, Programu Priorytetowego „EkoOczyszczalnia  - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ogłaszane będą kolejne nabory.

 


EkoOczyszczalnia - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – zmiana treści Informacji o naborze wniosków:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Priorytetowego „EkoOczyszczalnia  - instalacja przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” będą przyjmowane do dnia 30.09.2021 r.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ustaleniu wysokości środków pozostałych do rozdysponowania, w 2022 r. ogłaszane będą kolejne nabory w ramach tego Programu.

 

Do pobrania: