Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego

Nazwa programu: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w zakresie „Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Okres wdrażania i wydatkowania środków:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów w 2021 roku;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.09.2021 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 30.11.2021 roku.

Nabór wniosków:

  • Nabór wniosków w formie pisemnej prowadzony jest w dniach od 12.04.2021 r. do  16.04.2021 r.
  • Wnioskodawcy, którzy w latach 2019 - 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków Funduszu na zakup sprzętu i wyposażenia, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu.
  • Z uwagi na stan epidemii wprowadzony na terenie kraju, wnioski wypełnione komputerowo można składać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firm kurierskich na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
  • Jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę jego wpływu do siedziby WFOŚiGW w Łodzi.
  • Wnioski złożone poza terminem wskazanym w pkt 1), w inny sposób niż wskazany w pkt 2) lub niewypełnione w następującym zakresie:

         - oznaczenie Wnioskodawcy;
         - harmonogram rzeczowo-finansowy (wykaz sprzętu planowanego do zakupu);
         - uzasadnienie dla planowanego zakupu.

 

Pozostawione będą bez rozpoznania, bez możliwości dokonania uzupełnień.

Pula środków do rozdysponowania: 3.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. Intensywność dofinansowania wynosi 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 25 tys. zł i nie mniej niż 10 tys. zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Do pobrania: