Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Nazwa programu: Wsparcie gospodarki ściekowej. 

Cel Programu: poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie zadań mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów nastąpi w latach 2020-2021;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu obioru końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2023 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić do dnia 31.12.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 40.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji uwarunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 30% kwoty możliwego dofinansowania, zastrzegając, że Fundusz udzielając dofinansowania zbada efektywność zaplanowanego efektu ekologicznego, a w przypadku przekroczenia wskaźnika ograniczy wartość dofinansowania. 

Do pobrania: