Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

Beneficjenci: Podmioty wskazane w art. 26a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Nazwa programu: Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

Cel Programu: Celem Programu jest likwidacja zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych poprzez dofinansowanie kosztów usunięcia odpadów i gospodarowania nimi w przypadku, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów nastąpi w latach: 2020 i 2021;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2023 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do 31.03.2024 roku.

Pula środków do rozdysponowania: Budżet Programu wynosi: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100 ), w tym:

  • w formie dotacji: 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych),
  • w formie pożyczki: 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych),
  • kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Nabór wniosków:

  • wnioski składane są w siedzibie Funduszu,
  • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 04.05.2020 r. do 31.09.2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych przez Fundusz w Budżecie Programu (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu),
  • o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność wpływu wniosków (wnioski złożone bez decyzji wydanej na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) nie będą podlegały rozpatrzeniu).

Forma i intensywność dofinansowania: Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki łącznie. Łączna kwota wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty kosztu kwalifikowanego zadania.

Do pobrania: