NABÓR WSTRZYMANY

Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego.

Nazwa programu: EkoRemiza – Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Cel Programu: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na:

  • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
  • kompleksowej termomodernizacji budynków,

strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, prowadzącej do racjonalizacji zużycia energii.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako podpisywanie umów: rok 2021;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2022 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania: do 30.06.2023 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

Intensywność dofinansowania:

  1. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - 60% kosztu całkowitego zadania obejmującego budowę lub modernizację systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii,                                                                                                                          - 80% kosztu całkowitego zadania obejmującego kompleksową termomodernizację budynku,                                  - 90% kosztu całkowitego zadania obejmującego kompleksową termomodernizację budynku z równoczesnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
  2. Wysokość możliwego dofinansowania jest uzależniona od dokonanej przez Fundusz oceny planowanego efektu ekologicznego i rzeczowego zadania z uwzględnieniem jego aspektu społecznego i uregulowań wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej (o ile dotyczy) oraz kwalifikowalności kosztów wskazanych w ust. 4 Programu.

Do pobrania::