WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Praca w Funduszu

powrót
25.10.2013

Ogłoszenie o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Systemu Zarządzania w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres:         90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Telefon:     42 663 41 00

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 3/4 etatu, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 25 października 2013 r.

Termin składania dokumentów: 8 listopada 2013 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub zarządzania zasobami ludzkimi;

 • minimum roczny staż pracy;

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • dobra znajomość zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001,

 • oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym;

 • dobra znajomość prawa pracy;

 • dobra znajomość systemów kadrowo-płacowych;

 • dobra organizacja pracy własnej;

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office oraz sprzętu biurowego;

 • umiejętność analizy i syntezy informacji;

 • umiejętność skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole.

Mile widziane posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim dyplomem, certyfikatem)z zakresu systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym itp. lub z zakresu prawa pracy.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;

 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność;

 • umiejętność pracy w zespole w warunkach stresu i pod presją czasu;

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu Systemu Zarządzania

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska obejmuje:
 • prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w tym m.in. przeprowadzanie auditów wewnętrznych.

 • prowadzenie spraw pracowniczych;

 • obsługa programu kadry i płace;

 • prowadzenie spraw związanych z udziałem w szkoleniach i nauką własną pracowników,w tym prowadzenie bazy firm szkoleniowych;

 • organizowanie szkoleń wewnętrznych;

 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich;

Wymagane dokumenty:

1.    list motywacyjny;

2.    życiorys;

3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);

4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy;

6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Systemu Zarządzania" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodziprzy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2013 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Ciechulskiej

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,

 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,

 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,

 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,

 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,

 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,

 • są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,

 •  wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)."

Do pobrania:

kwestionariusz osobowy