Przejdź do treści

Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

Beneficjenci: Podmioty wskazane w art. 26a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Nazwa programu: Niezwłoczne usuwanie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

Cel Programu: Celem Programu jest likwidacja zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych poprzez dofinansowanie kosztów usunięcia odpadów i gospodarowania nimi w przypadku, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów nastąpi w latach: 2020 i 2021;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2023 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata środków udzielonego dofinansowania: do 31.03.2024 roku.

Pula środków do rozdysponowania: Budżet Programu wynosi: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100 ), w tym:

  • w formie dotacji: 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych),
  • w formie pożyczki: 2.000.000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych),
  • kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do rozdysponowania na rok następny.

Nabór wniosków:

  • wnioski składane są w siedzibie Funduszu,
  • nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 04.05.2020 r. do 31.09.2021 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych przez Fundusz w Budżecie Programu (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu),
  • o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność wpływu wniosków (wnioski złożone bez decyzji wydanej na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) nie będą podlegały rozpatrzeniu).

Forma i intensywność dofinansowania: Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki łącznie. Łączna kwota wsparcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 60% kwoty kosztu kwalifikowanego zadania.

 

Załączniki

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.