Przejdź do treści

Nabór wniosków w ramach poszczególnych priorytetów dziedzinowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Nabór wniosków, za wyjątkiem ogłaszanych przez fundusz konkursów i programów, odbywa się w sposób ciągły w ramach poszczególnych priorytetów dziedzinowych. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, z uwzględnieniem stanu realizacji planu finansowego na dany rok.

Jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe oraz inni wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu w ramach udzielanych dotacji, pożyczek oraz przekazania środków pjb.

Osoby fizyczne mogą obecnie ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu ,,Czyste Powietrze".

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://www.wfosigw.lodz.pl/zasady_udzielania_pomocy_finansowej_ze_srodkow_wfosigw_w_lodzi.php

PRIORYTETY WFOŚiGW W ŁODZI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN OCHRONY ŚRODOWISKA

OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

 1. Prace rewaloryzacyjne realizowane na terenach lub obiektach objętych ochroną, zgodnie z:
  1. ustawą o ochronie przyrody;
  2. ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dotyczy terenów publicznie dostępnych.
 2. Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych, cennych gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk na obszarach NATURA 2000, w parkach krajobrazowych, rezerwatach, obszarach chronionego krajobrazu i na innych formach obszarowych ochrony przyrody.
 3. Wspieranie rozwoju urządzonej zieleni na terenach zurbanizowanych.

OCHRONA POWIETRZA

 1. Inwestycje zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz wzrostu efektywności energetycznej realizowane na terenach objętych programami ochrony powietrza.
 2. Inwestycje w odnawialne źródła energii.

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 2. Instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów.
 3. Instalacje do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych.
 4. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
 5. Rekultywacja składowisk odpadów.
 6. Selektywne zbieranie bioodpadów i instalacje do ich przetwarzania.

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

 1. Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej realizowanych w aglomeracjach ujętych w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 2. Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej.
 3. Zagospodarowanie wód opadowych.
 4. Poprawa jakości wody pitnej oraz utrzymanie ciągłości jej dostaw.*
 5. Realizacja przedsięwzięć i zadań ujętych w programie wodno-środowiskowym kraju.

*Uwaga: Finansowanie ze  środków WFOŚiGW w Łodzi  możliwe wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca realizuje przedmiotowe zadanie z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych.

INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I PROJEKTY MIĘDZYDZIEDZINOWE

 1. Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.
 2. Monitoring siedlisk przyrodniczych.
 3. Realizacja zadań związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii i ich skutków między innymi z uwzględnieniem zapisów planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.