WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
16.10.2012

Konkurs "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" - zgłoszenia tylko do 19 października 2012 r.

Przypominamy, że tylko do 19 października można przystąpić do udziału w IV edycji Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zakres Konkursu obejmuje m.in. następujące działania:

  • zachowanie miejsc gniazdowania ptaków;

  • ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie;

  • zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów;

  • zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy;

  • ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt.


Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Do pobrania:

- Regulamin Konkursu Strażnik 2012

- Karta zgloszeniowa-Konkurs Stranik 2012