WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy o nagrodę Funduszu

powrót
01.08.2012

IV edycja Konkursu "Strażnik Siedlisk Przyrodniczych"

Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu „Strażnik Siedlisk Przyrodniczych" organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na terenie której realizowano działania zgłoszone do Konkursu. Celem konkursu jest promowanie działań służących zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionu, w szczególności ochronie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Zakres Konkursu obejmuje m.in. następujące działania:

  • zachowanie miejsc gniazdowania ptaków; 
  • ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie; ochrona muraw ciepłolubnych z cenną florą poprzez ekstensywny wypas lub wykaszanie;
  • zachowanie/ochrona miejsc lęgowych płazów;
  • zachowanie miejsc występowania kolonii rozrodczych nietoperzy;
  • ochrona mokradeł jako siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Do Konkursu mogą być również zgłaszane działania podejmowane na rzecz zachowania (ochrony) tradycyjnych odmian drzew owocowych (starych sadów), ochrony i konserwacji pomnikowych okazów drzew oraz zachowania gatunków i odmian roślin ozdobnych (tradycyjne ogrody przydomowe).

Terminarz IV edycji Konkursu:

- przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 19 października 2012 r.
- rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 15 listopada 2012 r.
- uroczystość podsumowania konkursu - do 6 grudnia 2012 r.

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Strażnik 2012
Karta zgloszeniowa-Konkurs Stranik 2012
- Plakat_Straznik_Przyrody