WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
25.09.2014

Informacja dla Wnioskodawców II edycji Konkursu pn."Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach"

Informujemy, iż nastąpiła zmiana dotycząca kwalifikowalności wydatków w §5 ust. 3 pkt 6) Regulaminu konkursu, który otrzymał brzmienie:

"Dodatkowo tylko dla placówek przedszkolnych:

6)    zakupu sprzętu audio-wideo, sprzętu komputerowego i fotograficznego, z tym, że dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów ich zakupu".
Powyższe oznacza, iż 50% kosztu zakupu sprzętu może zostać ujęte we wnioskowanej kwocie dotacji, a drugie 50% w udziale własnym.

Ponadto  pomoce dydaktyczne, o których mowa w §5 ust. 3 pkt 1) Regulaminu konkursu rozumiane są przez Fundusz jako:

  • Środki naturalne takie jak okazy z otoczenia przyrodniczego i preparaty mikroskopowe;
  • Środki techniczne, które pokazują rzeczywistość w sposób pośredni np.: tablice dydaktyczne, przeźrocza, filmy, multimedialne programy komputerowe, modele demonstracyjne, gry dydaktyczne, mikroskopy, zestawy badawcze;
  • Środki symboliczne, przedstawiające rzeczywistość za pomocą słowa żywego i drukowanego np.: nagrania multimedialne, książki, mapy;
i powinny być bezpośrednio związane z edukacją przyrodniczo-ekologiczną.