WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
04.09.2014

Edukacja ekologiczna - konkurs dla szkół i przedszkoli

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza II edycję Konkursu o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacji ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

Konkurs skierowany jest do publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i ich zespołów: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego. W imieniu placówek wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę (np. stowarzyszenie, fundacja).
W ramach II edycji Konkursu można ubiegać się o dofinansowanie dla programów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015.
Do Konkursu nie mogą przystąpić szkoły/przedszkola, które są w trakcie realizacji zadań dofinansowanych ze środków Funduszu w roku 2014 w ramach Konkursów pn.: "Moja wymarzona ekopracownia" i "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach".
Pula środków: 2.123.800,00 zł (słownie złotych: dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset 00/100)
Termin składania wniosków: do 30.09.2014 r.
Zwracamy szczególną uwagę na to, iż modyfikacji uległ zarówno Regulamin Konkursu
jak i formularz wniosku wraz z załącznikami.

Zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Uwaga! W związku z tym, że wnioski są rozpatrywane w trybie konkursowym nie ma możliwości konsultacji ich wypełnienia (ani osobistej ani telefonicznej) z pracownikami Funduszu.

 

Do pobrania: