Przejdź do treści
logo

Informacja dla laureatów konkursu pn. "Moja wymarzona ekopracownia"

Informacja dla laureatów konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia"

W związku z dużą liczbą zapytań telefonicznych informujemy, iż:

1.   Do podpisania umowy dotacji niezbędne będzie m.in. przedłożenie 2 egz. harmonogramu rzeczowo-finansowego, oświadczenia o zapewnieniu zbilansowania kosztów i wskazaniu źródeł ich finansowania, oświadczenia o wyborze wykonawcy i/lub dostawcy zgodnie z zasadą konkurencji lub ustawą Prawo Zamówień Publicznych - wzory do pobrania.

2.   Przyznana kwota dofinansowania, którą należy ująć w ww. harmonogramie nie może przekroczyć 95% kosztu całkowitego zadania czyli minimalny wkład własny winien wynosić 5%.

3.   Jeżeli w piśmie informującym o przyznaniu dotacji podano, że kwota dotacji nie obejmuje wskazanych wydatków oznacza to, że mogą one zostać przeniesione na wkład własny lub można zrezygnować z ich zakupu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy w piśmie wskazano, że dany wydatek musi być ujęty jako wkład własny lub musi zostać usunięty z kosztu całkowitego.

4.   Jeżeli w piśmie informującym podano, iż przyznana dotacja na zakup danego sprzętu jest mniejsza niż wnioskowana oznacza to, że w przypadku zakupu w kwocie przekraczającej wskazaną wartość różnica ta może być zakwalifikowana we wkładzie własnym.

5.   Poza zmianami wskazanymi w pkt 3 należy zachować zakres rzeczowy zadania pokazany w karcie planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego dołączonej do wniosku. Natomiast dopuszczalna jest zmiana poszczególnych kosztów powstałych na skutek wybranych wykonawców/dostawców np. wnioskowano o 2 tablice dydaktyczne po 100 zł każda i Wnioskodawca powinien zakupić 2 tablice, których koszt w wyniku wyboru wykonawcy/ dostawcy może się obniżyć np. do 80 zł za jedną.

6.   Umowę z Funduszem należy podpisać w terminie do 3 miesięcy od daty decyzji Zarządu WFOŚiGW 
w Łodzi o przyznaniu dotacji tj. do dn. 28.09.2012r. Natomiast dokumenty niezbędne do podpisania umowy należy dostarczyć najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem ww. terminu tj. do dnia 20.09.2012r.

7.   Pracownię należy utworzyć i wyposażyć wraz ze spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego do dnia 31.12.2012r. a przeprowadzić program edukacyjny w oparciu o utworzoną pracownię wraz ze złożeniem do funduszu opisowego sprawozdania do 31.07.2013r. Nie można wydłużyć ww. terminów (brak możliwości aneksowania umowy w tym zakresie)!

W celu sporządzenia harmonogramu należy:

1.   uwzględnić wytyczne ujęte w pismach, o których mowa powyżej.

2.   urealnić koszty wskazane we wniosku poprzez wybranie wykonawcy / dostawcy, zgodnie z zasadą konkurencji lub na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.   uwzględnić następujące pozycje: 1. zakup pomocy dydaktycznych 2. Zakup roślin doniczkowych (w tym osłonek, ziemi i roślin) 3. Zakup / wykonanie tablic dydaktycznych 4. Zakup sprzęty audio - video, komputerowego, fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego 5. Wyposażenie pracowni (ewentualne kosze i zgniatarki mieścić się powinny w tej pozycji) 6. Prace remontowe (w tym oświetlenie jeśli dotyczy). Natomiast w prawym górnym rogu harmonogramu winna być informacja ?Załącznik do umowy". Harmonogram winien być opatrzony aktualną datą sporządzenia.

Ponadto prosimy o zapoznanie się z ?Instrukcją rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi" dostępną w zakładce: dla Wnioskodawców - Zasady 2012.

Jeśli będą mieć Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu Przygotowania Umów i Współpracy z Bankami WFOŚiGW w Łodzi, numer 42 66 34 185 do 188.

Załączniki

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.