Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r., a następnie przyjęty do realizacji uchwałą Rady Ministrów z dnia 03.01.2008 r. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wzrost atrakcyjności Polski i jej regionów zostanie osiągnięty poprzez działania podejmowane w sześciu obszarach - transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego. Łączna wielkość środków finansowych zarówno unijnych jak i krajowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro. Na inwestycje w sektorze środowiska przeznaczono ok. 4,8 mld euro, z czego na gospodarkę wodno-ściekową 3 275,2 mln euro, a gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi 1 430,3 mln euro.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pełniąc funkcję Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową POIiŚ dla projektów poniżej 25 mln euro, realizuje następujące zadania wynikające z porozumienia zawartego z Ministrem Środowiska:

  •  w zakresie naboru i oceny wniosków: w ramach Punktu Informacyjnego udziela wszelkich niezbędnych informacji służących poprawnemu przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, sprawdza i ocenia wnioski o dofinansowanie oraz zawiera z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów;

  • zakresie działań kontrolnych i monitoringu: prowadzi kontrole u beneficjentów,  przedkłada Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej informacje zbiorcze z przeprowadzonych kontroli, prowadzi kontrole beneficjentów w zakresie przygotowania do organizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na bieżąco monitoruje realizację projektów,  przygotowuje okresowe raporty z realizacji projektów, opracowuje materiały informacyjne na potrzeby m.in. Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Komitetu Monitorującego;

  • w zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektów: prowadzi właściwy, zgodny z wytycznymi system księgowy i zapewnia prowadzenie takiego systemu przez beneficjentów, przyjmuje, weryfikuje i zatwierdza złożone przez beneficjentów wnioski o płatność, zatwierdza wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów, opracowuje zbiorczy wniosek o płatność, dokonuje płatności na rzecz beneficjentów, dokonuje refundacji poniesionych wydatków na rachunki poszczególnych beneficjentów; 

  • w zakresie informacji i promocji: miedzy innymi organizuje szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, przygotowuje gadżety promocyjne podkreślające znaczenie Unii Europejskiej w realizacji projektów a także prowadzi stronę internetową, na bieżąco aktualizowaną o informacje istotne z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej.

a