Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Udział środków pochodzących z Funduszu Spójności w finansowaniu projektów może stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dla projektów generujących znaczący zysk netto dofinansowanie z Funduszu Spójności może wynieść poniżej 80 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. O wysokości dofinansowania takiej inwestycji decyduje Komisja Europejska i zostaje to zapisane w wydanej przez KE decyzji o dofinansowaniu.

Źródła finansowania wkładu własnego:

Wnioskodawca do Funduszu Spójności musi spełnia
ć dwa bardzo ważne warunki finansowe:

  • posiadać minimalnie 15% środków wkładu własnego na wykonanie inwestycji przy założeniu, że Komisja Europejska zgodzi się na dofinansowanie danej inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu; jeśli przyszła inwestycja będzie generować zyski dofinansowanie z Funduszu Spójności będzie na pewno niższe niż 80% wtedy na wkład własny należy posiadać około 30% kosztów inwestycji;
  • utrzymać płynność finansową inwestycji, co oznacza, że muszą być zapewnione środki finansowe na realizację każdego etapu inwestycji albo na wykonanie całej inwestycji aby otrzymać refundację.

Beneficjenci pomocy - samorządy powinny zapewnić środki na wkład własny w budżecie gminy.
 
Źródłem środków własnych mogą by
ć:
  • budżety samorządów,
  • pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
  • międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOR),
  • zyski przedsiębiorstw komunalnych.

 

W celu zapewnienia prefinansowania i współfinansowania w życie wejdzie Ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, pozwalającym gminom na zaciąganie kredytów na finansowanie kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz Ustawa o bankowym funduszu poręczeniowo – gwarancyjnym, utworzonym ze środków banków, którego zadaniem będzie poręczanie min. kredytów gmin zaciąganych na uzupełnianie wkładu własnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

W celu efektywnego wykorzystania środków unijnych konieczne jest zarówno zapewnienie wieloletniego współfinansowania krajowego, jak i wypracowanie ewentualnych możliwości finansowania pomostowego. 

Kredyty pomostowe są to kredyty na realizację konkretnych inwestycji w okresie, kiedy inwestor jest zobowiązany do ponoszenia kosztów inwestowania, a nie posiada jeszcze uprawnień do pobierania środków z Funduszu Spójności.

NFOŚIGW udziela kredytów pomostowych na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

 

a