Przejdź do treści

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska 2019 - NABÓR ZAKOŃCZONY

Beneficjenci: Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa łódzkiego.

Cel Programu: Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczych lub podczas likwidacji skutków powodzi, wiatru, osunięcia ziemi oraz podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych

Okres wdrażania i wydatkowania środków:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów w 2019 roku;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.11.2019 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2019 roku.

Okres wdrażania i wydatkowania środków:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów w 2019 roku;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.11.2019 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2019 roku.

Nabór wniosków:

  • wnioski składane są w siedzibie Funduszu;
  • nabór wniosków prowadzony jest w systemie ciągłym do 31.07.2019 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Programu; (data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu);
  • Beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek w okresie obowiązywania Programu;
  • o zakwalifikowaniu się do Programu decyduje kolejność wpływu wniosku.

Pula środków do rozdysponowania: 3.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja.  Kwota wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Łodzi nie może przekroczyć kwoty 35.000,00 zł.

Załączniki

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.