Przejdź do treści

DESZCZÓWKA - Gromadzenie wód opadowych.

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z terenu województwa łódzkiego.

Beneficjenci końcowi (odbiorcy pomocy) – osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia.

Nazwa programu: DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych.

Cel Programu: efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych.

Okres wdrażania:

  • wdrażanie Programu, rozumiane jako zawieranie umów nastąpi w latach w latach: 2020-2021;
  • termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 31.10.2022 roku;
  • wydatkowanie środków, rozumiane jako wypłata przez Fundusz środków udzielonego dofinansowania winno nastąpić nie później niż do 31.12.2022 roku.

Pula środków do rozdysponowania: 4.000.000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: Dotacja. Kwota wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że górna granica, że górna granica dofinansowania nie może przekroczyć 5.000,00 zł/1 Beneficjenta końcowego.

Rozliczenie kosztów zadania następuje wyłącznie w kwotach netto, tj. bez podatku VAT. 

Załączniki

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.