Przejdź do treści

Czyste Powietrze

 • Skąd można pobrać treść programu ,,Czyste powietrze" i inne dokumenty jak np. wniosek, instrukcja wypełniania, wzory wymaganych załączników?
  Dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce ,,Czyste powietrze" podkatalog ,,Dokumenty programowe".
 • Czy dochód  podawany we wniosku o dofinansowanie na cele określenia intensywności pomocy będzie liczony w kwotach netto czy brutto?
  Za dochód przyjmuje się (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku od osób fizycznych, pomniejszone o:

  - koszty uzyskania przychodu,
  - należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Czy ubiegając się o dotację będzie konieczne również zaciągnięcie pożyczki?
  Nie, można ubiegać się tylko o dotację, można również wnioskować zarówno o dotację jak i o pożyczkę. Niektóre rodzaje przedsięwzięć mogą być dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki - dotyczy to zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.
 • W jaki sposób udokumentować dochód w przypadku rolnika?
  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529).
  Czyli dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego stanowi iloczyn ilości ha przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych w instrukcji do wniosku zasadach) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym roku. Potwierdzenie następuje w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia.

 • Jestem w trakcie prowadzenia prac związanych z wymianą kotła i docieplenia budynku? Czy będę mógł skorzystać z dofinansowania w ramach programu?
  Tak, pod warunkiem, że spełnione są inne warunki Programu i że zadanie nie zostanie zakończone przed dniem złożenia wniosku (zafakturowane, opłacone, potwierdzone protokołem odbioru). Należy pamiętać, że rachunki/faktury VAT lub inne dokumenty księgowe wystawione przed dniem 01.01.2018 r. nie mogą być rozliczone w dofinansowaniu. Wsparciu finansowemu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Jeżeli mój dochód zmieni się w trakcie realizacji Programu pociągnie to za sobą ewentualną zmianę wysokości dofinansowania?
  Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

 • Czy zlikwidowanie starego pieca węglowego jest wymogiem koniecznym skorzystania z dofinansowania?
  Tak, w przypadku kiedy planowany jest montaż, nowego źródła ciepła spełniającego wymogi programowe z dofinansowaniem z Programu ,,Czyste Powietrze", a dotychczasowym źródłem jest piec/kocioł na paliwo stałe jest wymóg bezwzględnego zlikwidowania ww. urządzenia, czego potwierdzeniem ma być imienny dokument potwierdzający zezłomowanie.

 • Czy w nowobudowanym budynku prace termomodernizacyjne mogą być objęte dofinansowaniem?
  W nowobudowanych budynkach zakres dofinansowania obejmuje jedynie zakup i montaż urządzeń grzewczych spełniających wymagania techniczne zawarte w Programie, a co za tym idzie prace termomodernizacyjne nie podlegają dofinansowaniu.

 • Czy możliwe jest objęcie dofinansowaniem zakupionego i zamontowanego na początku bieżącego roku pieca na biomasę klasy 5 i spełniającego wymogi EKOPROJEKTU ?
  Niestety nie. Na zadanie zakończone w rozumieniu definicji programowej, zakupiony i zapłacony, a do tego zamontowany i uruchomiony kocioł, na który została udzielona gwarancja nie podlega przyznaniu dotacji z Programu. W przypadku, gdyby wymiana pieca stanowiła tylko element (etap) zadania i planowane byłyby  jeszcze dalsze prace termomodernizacyjne, wsparcie jest możliwe. Trzeba oczywiście spełnić pozostałe warunki Programu (np. stary piec musi zostać zezłomowany, co należy potwierdzić stosownym dokumentem).

 • Czy można uzyskać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej?
  Program przewiduje możliwość skorzystania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jedynie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

 • Czy można skorzystać z innych środków publicznych (tj. dofinansowanie z gminy) na wymianę kotła?
  Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków z Programu ,,Czyste Powietrze" nie ma możliwości skorzystania z dotacji na ten sam zakres rzeczowy zadania z dwóch instytucji dysponującymi środkami publicznymi.

 • Czy można wypełnić wniosek wyłącznie w wersji papierowej?
  Tak. Wniosek można złożyć w następujący sposób:
  1) W wersji elektronicznej przez dedykowaną aplikację internetową, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisów, o których mowa wyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa wygenerowany przy użyciu dedykowanej aplikacji internetowej:
  - wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie sumę kontrolną w postaci kodu kreskowego lub ciągu znakowego,
  - podpisane przez siebie oświadczenia.
  2) W wersji papierowej na formularzu pobranym ze strony internetowej wfośigw albo siedzibie wfośigw.
  Natomiast zalecamy by wypełnienia wniosku dokonywać, niezależnie od formy składania, na komputerze, gdyż formularz wniosku zawiera formuły sprawdzające i przeliczające oraz zawiera pola z listami opcji do wyboru, które ułatwiają wypełnienie wniosku.
 • Czy po złożeniu wniosku będę ponosić jakieś koszty za kontrolę inwestycji na terenie mojej nieruchomości, rozpatrzenie wniosku lub w związku z  podpisaniem umowy?
  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat ani za rozpatrzenie wniosku ani na etapie podpisania umowy o dofinansowanie. Fundusz nie pobiera również opłat za przeprowadzone na terenie nieruchomości  kontrole.
 • Co w sytuacji, gdy osoba fizyczna jest właścicielem 2 budynków jednorodzinnych i planuje złożyć 2 odrębne wnioski o dofinansowanie? Załóżmy, że wnioskodawca (właściciel) mieszka tylko w jednym z tych budynków wraz z żoną i niepełnoletnim dzieckiem, a w drugim budynku mieszkają jego rodzice. Jak w tej sytuacji będzie liczony dochód? Czy właściciel powinien być wliczany do dochodu gospodarstwa, w którym nie mieszka?
  Jeden wniosek dotyczy jednego budynku jednorodzinnego. Nie ma ograniczenia liczby składanych wniosków, wobec czego, w opisanej sytuacji właściciel budynku powinien złożyć dwa wnioski. W każdym przypadku do średniego dochodu miesięcznego będą wliczane dochody wnioskodawcy i jego rodziny (gospodarstwa domowego), a nie osób zamieszkujących dany budynek jednorodzinny, np. rodziców, którzy mieszkają w budynku stanowiącym własność syna - w  ust 7.2 pp wskazano, że intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
 • Czy wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej jest obligatoryjne?
  Nie ma obowiązku wykonania ekspertyzy chiropterologicznej/ornitologicznej, jednak należy pamiętać, że niszczenie siedlisk dzikich zwierząt będących pod ochroną jest zakazane. W przypadku, gdy przedstawiciel wfosigw w trakcie wizytacji dopuszczającej zauważy występowanie w budynku ww zwierząt, powinien on zanotować ten fakt w tabeli umieszczonej w punkcie I Protokołu dopuszczającego. Wnioskodawca będzie musiał w tym zakresie złożyć wyjaśnienia, lub przedłożyć zezwolenie RDOŚ na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.  Należy zwrócić uwagę, że prawdopodobnie w takim przypadku realizacja inwestycji będzie musiała być przesunięta w czasie.
 • Czy w przypadku wymiany pieca - potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji może być umowa sprzedaży pieca zamiast imiennego dokumentu zezłomowania? Czy możliwe będzie dofinansowanie w takiej sytuacji?
  Wymogiem programu jest by stary piec był zezłomowany. Należy posiadać imienny dokument złomowania. Starego pieca, nie spełniającego wymogów, nie można sprzedać.
 • Czy na termomodernizację budynku istniejącego (budowa przed 2002 r.) można otrzymać dotację, w sytuacji kiedy ogrzewany jest tylko kominkiem wyłącznie na drewno?
  Jeśli kominek nie spełnia wymogów Programu można zachować go ewentualnie do celów dekoracyjnych. Powinien on być na trwale wyłączony z eksploatacji, tj. należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny. Kominek należy zastąpić źródłem spełniającym wymogi Programu.
 • Czy będę potrzebować oferty od różnych dostawców nowego kotła?
  Program wymaga by Wnioskodawca posiadał co najmniej 3 udokumentowane oferty od wykonawców na dostawę urządzeń/wykonanie prac. Prosimy by do wniosku załączyć dodatkowo wybraną ofertę, pozostałych ofert nie składa się wraz z wnioskiem, należy je posiadać, gdyż mogą być konieczne do okazania w trakcie kontroli zadania na terenie nieruchomości objętej dofinansowaniem.

  We wniosku o dofinansowanie znajduje się oświadczenie o treści ,,Oświadczam, że dokonałem wyboru z zachowaniem zasad konkurencyjności tj. porównałem i udokumentowałem minimum 3 oferty"

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.