Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 30.09.2008

  NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

   Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
  •   Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach  powyżej 15 tys. RLM  (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008)
  •  Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008)


  szczegóły

 • 02.09.2008

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I OSI POIiŚ

  Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.


  szczegóły

 • 29.08.2008

  INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERPRETACJI PKT. 9 REGULAMINU KONKURSU.

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji pkt. 9 Regulaminu konkursu nr 2/PO IiŚ/1.1/08/2008 oraz 1/PO IiŚ/2.2/08/2008 (dotyczącego określenia właściwej IP II), pragnę wyjaśnić, iż projekty objęte porozumieniem pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w sprawie przekazania i przejścia do realizacji zadał w ramach osi priorytetowych I i II PO Infrastruktura i Środowisko, powinny być złożone zgodnie z podziałem wg kosztów całkowitych – tzn. projekty o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro do NFOŚiGW, natomiast projekty o koszcie całkowitym do 25 mln euro – do właściwego wojewódzkiego WFOŚiGW.
   
   


  szczegóły

 • 29.08.2008

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ – „Praktyczne aspekty udzielania zamówieł publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo zamówień publicznych” .
  Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniach 25-26 września 2008 r. szkolenie pt. „Praktyczne aspekty udzielania zamówieł publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo zamówieł publicznych” .
  szczegóły

 • 30.07.2008

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I OSI POIiŚ

  Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.  szczegóły

1 ... 50 51 52 53 54

a