Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 11.03.2009

  LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH III KONKURSU

  Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl została opublikowana lista rankingowa wniosków złożonych w ramach III konkursu – I oś priorytetowa – działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Na liście znalazło się 26 wniosków, w tym jeden wniosek z województwa łódzkiego, który uplasował się na drugim miejscu listy. Wniosek “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” został złożony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę ok. 23,48 mln zł, zaś kwota dofinansowania to ok. 13,48 mln zł.

  szczegóły

 • 03.03.2009

  OZNACZANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO ? PROMOCYJNYCH PO IiŚ

  Potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zobowiązani są do przestrzegania określanych zasad w zakresie identyfikacji wizualnej podejmowanych działań informacyjno – promocyjnych. Unia Europejska przywiązuje bardzo duże znaczenie do rozpowszechniania wiedzy o funduszach unijnych i podkreślania udziału Wspólnoty w finansowaniu przedsięwzięć służących wyrównywaniu różnic społecznych, gospodarczych, kulturowych pomiędzy obywatelami Unii. Stąd też, realizując projekty unijne trzeba zadbać o właściwe oznaczenie zarówno materiałów promocyjnych jak i wszelkich podejmowanych działań o charakterze informacyjno – promocyjnym PO IiŚ. 
  szczegóły

 • 03.03.2009

  AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

  Od dnia 24 lutego 2009 r. obowiązują zaktualizowane Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

 • 03.03.2009

  WLICZANIE PODATKU VAT DO KOSZTÓW CAŁKOWITYCH PROJEKTU

  Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, całkowity koszt inwestycji powinien zawierać podatek VAT, niezależnie od tego czy przepisy krajowe przewidują możliwość jego odzyskania, czy też możliwość taka nie została przewidziana. Podatek VAT powinien być ujęty w tabeli kosztu całkowitego jako osobna kategoria. Należy pamiętać o rozróżnieniu pomiędzy całkowitym kosztem o kosztami kwalifikowanym projektu. W sytuacji kiedy beneficjent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, powinien on być uwzględniony w kosztach kwalifikowanych projektu.

  szczegóły

 • 24.02.2009

  SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ

  Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ –
  “Wypełnianie wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

  szczegóły

1 ... 47 48 49 50 51 ... 54

a