Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

 • 05.02.2012

  Zapytanie ofertowe


  W związku w prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na zapewnienie miejsca spotkania w ośrodku konferencyjnym zlokalizowanym na terenie m. Łodzi dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniach 16-18 (ew. 23-25) maja 2012 r dla ok 150 osób.

  szczegóły

 • 25.01.2012

  Kolejne potwierdzenie dofinansowania projektu z Funduszu Spójności w województwie łódzkim

   


  Pragniemy poinformować, że w związku ze wzrostem alokacji dostępnej w ramach działania 1.1. POIiŚ przeprowadzono kolejną aktualizację listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009. W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu „Budowa infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy Opoczno”.

 • 21.01.2012

  Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011). W trakcie trwania naboru do siedziby funduszu niestety nie wpłynął żaden wniosek z województwa łódzkiego.

   

  szczegóły

 • 20.01.2012

  Lista rankingowa dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu POIiŚ

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdziła zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu POIiŚ dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
  Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 jest związana z Decyzją KE z 21 grudnia 2011 r. zmieniającą POIiŚ (m.in. przesunięcie 188,88 mln EUR z działania 2.1 na działania 1.1).
  szczegóły

 • 04.01.2012

  Zapytanie ofertowe


  W związku w prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego przeprowadzenie szkolenia z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  szczegóły

1 ... 26 27 28 29 30 ... 54

a