Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
10.12.2012

Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Minister Środowiska,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 17,5 mln euro.

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2 w punkcie 14 "Przykładowe rodzaje projektów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 27 września 2012 r.)


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a "Typ beneficjentów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 27 września 2012 r.)


Wnioski należy składać w terminie od 21 stycznia 2013 r. do 25 lutego 2013 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*

  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*


* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
90-526 Łódź , ul. Łąkowa 11
tel.: 42 663 41 00

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
25 lutego 2013 r. o godz. 15:00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfosigw.lodz.pl

Publikacja ogłoszenia współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

a