Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
06.12.2012

Zapytanie ofertowe - usługa publikacji w prasie regionalnej ogłoszenia o naborze wniosków

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na usługę publikacji w prasie regionalnej ogłoszenia o naborze wniosków w ramach II osi priorytetowej Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013)

Zakres przedmiotu Zamówienia:
Termin publikacji: 10 grudnia 2012 roku
Miejsce: Strony ogłoszeniowe
Wymiary: Ogłoszenie modułowe o wymiarach 3x4 [12 modułów]
Informacje dodatkowe: Ogłoszenie w pełnym kolorze
 
W ofercie proszę podać ceny brutto i netto publikacji ogłoszenia oraz wielkości nakładu w dniu publikacji ogłoszenia.
Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena 1 ogłoszenia (zgodnie z powyższymi wymaganiami) liczoną jako iloraz ceny łącznej za publikację oraz nakładu.

Oferty należy składać pisemnie w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, na numer faksu 42 6395121 lub elektronicznie na adres zamowienia@wfosigw.lodz.pl do dnia 07.12.2012 r. do godziny 09.00.
 
 
Wydatek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

a