Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
06.12.2012

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji dwudniowego szkolenia dla beneficjentów POIiŚ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na usługę organizacji dwudniowego szkolenia dla beneficjentów PO IiŚ dot. nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I i II osi priorytetowej, w hotelu/ośrodku konferencyjnym wraz z kompleksową obsługą gastronomiczną i konferencyjną.

 

Oferty należy składać pisemnie w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, na numer faksu 42 6395121 lub elektronicznie na adres zamowienia@wfosigw.lodz.pl do dnia 11.12.2012 r. do godziny 14.00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

a