Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
26.05.2009

AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH

Od dnia 7 maja 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych” opracowane dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.


Od dnia 7 maja 2009 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych? opracowane dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.
Natomiast dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r. obowiązuje wcześniejsza wersja dokumentu z 30 czerwca 2008 r.
W dniu 12 maja 2009 r. została zatwierdzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od dnia 13 maja 2009 r.
Zaktualizowane Wytyczne wprowadzają udogodnienia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie:

 

 • dopuszczalności kwalifikowania płatności gotówkowych;
 • dokonywania płatności zaliczkowych przez beneficjentów na rzecz wykonawców;
 • kwalifikowania VAT rozliczanego kluczem powierzchniowym;
 • ograniczenia stosowania wymogu formy pisemnej przy zawieraniu umów;
 • skrócenia okresu trwałości dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z 5 do 3 lat;
 • nabycia nieruchomości, w tym umożliwiające kwalifikowanie wydatków na nabycie nieruchomości zabudowanej i wyburzenie budynków, na odszkodowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rynku wtórnym;
 • rozszerzenia dopuszczalności stosowania leasingu, w tym umożliwienie wskazania leasingodawcy jako podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych;
 • warunków kwalifikowania wydatków poniesionych na ubezpieczenia i gwarancje bankowe;
 • przygotowania dokumentacji oraz realizacji prac ?siłami własnymi? beneficjenta;
 • określania trybu wyboru wykonawcy (ułatwienie m.in. w postaci graficznego przedstawienia ścieżki postępowania);
 • warunków stosowania aktualizacji Wytycznych oraz uzyskiwania opinii nt. kwalifikowalności wydatków;
 • kwalifikowania wydatków w przypadku cross-financingu.


a