Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
13.03.2009

NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

 

 

Ministerstwo Środowiska
Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

 

 

 

 

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

  •  
    • Priorytetu I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 ? Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009)
    • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 ? Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 3/PO IiŚ/2.1/04/2009), działanie 2.2 ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009)Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 14 ?Przykładowe rodzaje projektów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 1 grudnia 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:
  • Priorytetu I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. ? Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - 200 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009)
  • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 ? Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych ? 100 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009), działanie 2.2 ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009)

Wnioski należy składać w terminie od 14 kwietnia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Miejsce składania: Kancelaria WFOŚiGW w Łodzi,
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
30 kwietnia 2009 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl w zakładce Infrastruktura i Środowisko oraz www.wfosigw.lodz.pl w zakładce Infrastruktura i Środowisko


DOKUMENTY DOTYCZACE NABORU WNIOSKÓW: POBIERZ TUTAJ

 

 

a